Internkontrollportalen systematiserer ditt hms-arbeid på en enkel, effektiv, og hensiktsmessig måte!

Internkontroll, helse, miljø og sikkerhet

Friske, fornøyde og motiverte arbeidstakere er en forutsetning for suksess. Det å sette av tid og ressurser til gjennomføring av et godt og systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid vil derfor trolig kunne vise seg å bli din virksomhets aller riktigste investering.

Arbeidsmiljølovens internkontrollforskrift har dessuten bestemmelser som innebærer at virksomheter er forpliktet til å planlegge, gjennomføre og dokumentere slikt hms-arbeid. Kravet gjelder for alle virksomheter som omfattes av; Arbeidsmiljøloven,  Brann- og eksplosjonsvernloven, Forurensningsloven, Sivilbeskyttelsesloven, Produktkontrolloven, Genteknologiloven, Strålevernloven og EL-tilsynsloven hvilket innebærer at de aller fleste av landets arbeidsgivere, eiendomsbesittere og organisasjoner vil måtte ha et system for 
 systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.


Internkontrollportalen er et nettbasert internkontrollsystem med de verktøy og den informasjonen som trengs for å kunne gjennomføre hms-arbeidet på en effektiv, hensiktsmessig og forskriftsmessig måte. Dette for at dere på et helse, miljø og sikkerhetsmessig godt grunnlag skal kunne oppleve bærekraftig suksess innenfor egen kjernevirksomhet.
bilde87